1. Działanie Sklepu AXIS

1. Internetowy Sklep AXIS, zwany dalej www.roweryaxis.pl prowadzi firma F.H.U Axis Arkadiusz Winkler z siedzibą pod adresem: ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 498-020-18-08, REGON: 241483500

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.roweryaxis.pl  zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu - przerwy techniczne, konserwacja systemu, zmiana oferty etc. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10-17.

3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną www.roweryaxis.pl .

4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

6. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.

7. Wszystkie ceny towarów z oferty naszego sklepu nie obejmują kosztów przesyłki i zawierają podatek VAT.

8. Sklep www.roweryaxis.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

9. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z www.roweryaxis.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres axisrowery@gmail.com  lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu. 

10. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 3 dni od momentu zamówienia towaru. Po upływie tego czasu, przy braku wpłaty, zamówienie jest anulowane.

11. Złożenie zamówienia www.roweryaxis.pl  jest prawnie wiążącą umową sprzedaży. Tekst umowy składa się z treści konkretnego zamówienia oraz z ogólnych warunków (Regulamin).

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.roweryaxis.pl  (w stopce) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu w zakładce "Moje zamówienia".

13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną: Firma Axis podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę www.roweryaxis.pl  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres F.H.U Axis Arkadiusz Winkler  ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie, mailowo na adres: axisrowery@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sklep www.roweryaxis.pl . zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2.1 Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.roweryaxis.pl  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

2.2 Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:  F.H.U Axis Arkadiusz Winkler  ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie lub axisrowery@gmail.com. W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.roweryaxis.pl , dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadczenia dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp.

2.3 Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  F.H.U Axis Arkadiusz Winkler  ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie

2.4 Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

2.5 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.roweryaxis.pl .

3 Reklamacje związane z zamówieniami

3.1 Firma AXIS  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: axisrowery@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Obsługa klienta, a w tytule wiadomości pisząc "reklamacja".

3.3 Reklamacje towarów. Firma AXIS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.4 Reklamacji podlegają:
a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
c) Towary niezgodne z zamówieniem.

4 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

4.2 Firma AXIS  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4.3 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę AXIS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

4.4 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres adres F.H.U Axis Arkadiusz Winkler  ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie, mailowo na adres: axisrowery@gmail.com, albo poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne.

4.5 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

4.6 Firma AXIS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5 Polityka prywatności

5.1. Administratorem danych jest F.H.U Axis Arkadiusz Winkler z siedzibą pod adresem: ul. Bytomska 198, 41-940 Piekary Śląskie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

5.2. Na potrzeby związane z procesem realizacji umowy kupna-sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego axis-rowery.pl, administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

5.3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

5.4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: axisrowery@gmail.com.

5.6. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

5.7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.9. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Polityka cookies

6.1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6.4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6.5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.7 roweryaxis.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach roweryaxis.pl. Należą do nich:

Facebook – na stronach internetowych roweryaxis.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube – na stronach internetowych roweryaxis.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google – wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.